Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy „Sanatoria i uzdrowiska w Polsce” („Serwis”) udostępniony jest użytkownikom w ramach Portalu Internetowego MedMe.pl przez Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, NIP: 9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 321925, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500 000,00 zł (dalej: Pharma Partner) Telefon kontaktowy +422007596, adres e-mail: kontakt@medme.pl.
 2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub usług na nim dostępnych.
 3. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady działania Serwisu i korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są, od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Do zawarcia pomiędzy Pharma Partner a Użytkownikiem umowy o korzystanie z Serwisu drogą elektroniczną dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu internetowego Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony Serwisu W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie, umowa wiąże Strony przez cały czas świadczenia Usługi oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§ 2

Serwis i Usługi

 1. Serwis jest platformą umożliwiającą poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny i tematyki okołozdrowotnej oraz rezerwacji i oceny pobytu w sanatoriach w Polsce, tj. zakład lecznictwa uzdrowiskowego wykorzystujący walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne („Sanatoria”), z zastrzeżeniem że, artykuły na nim zamieszczone nie mają charakteru porad medycznych i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich.
 2. Usługi dostępne dla Użytkowników w Serwisie to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pharma Partner na rzecz Użytkowników.
 3. Usługi, jeśli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, świadczone są przez Pharma Partner bezpłatnie.
 4. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać, w szczególności, z następujących usług („Usługi”):
  1. zapoznawać się z treściami udostępnionymi w Serwisie w taki sposób, aby dostęp do nich możliwy był w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika. Treści, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem aktywności internetowych Użytkownika, w tym treści przeglądanych w Serwisie;
  2. korzystanie z dostępnych w ramach Serwisu narzędzi i funkcjonalności;
  3. zamieszczanie komentarzy w Serwisie pod udostępnionymi materiałami i w miejscu oceny Sanatorium;
  4. dokonywanie wstępnej rezerwacji w Sanatorium w Polsce oraz możliwość oceny pobytu na podstawie wybranych kryteriów, z możliwością komentowania;
  5. korzystania z odesłań do serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie oraz warunki świadczenia tych usług określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi. Pharma Partner nie ponosi odpowiedzialności za warunki tych umów i jakość ich świadczenia.
 5. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach lub świadczonych przez podmioty trzecie. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w odrębnych regulaminach lub świadczonych przez podmioty trzecie, określają regulaminy dotyczące tych usług.
 6. Pharma Partner ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych oraz ofert handlowych podmiotów trzecich, w szczególności w zakładce „oferty specjalne”.

§ 3

Treści umieszczone w Serwisie

 1. Poszczególne elementy zawartości Serwisu (tekstowe, graficzne, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne), są przedmiotem autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, przysługujących Pharma Partner bądź osobom trzecim i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z elementów zawartości merytorycznej, funkcjonalnej i graficznej Serwisu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem. W szczególności nie jest dopuszczalne zwielokrotnianie wskazanych wyżej materiałów bądź ich opracowań oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy, jak również dokonywanie, przede wszystkim w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczania w Serwisie jedynie takich treści, w szczególności korzystając z możliwości komentowania treści umieszczonych w Serwisie, których udostępnianie za pośrednictwem Serwisu nie będzie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że nie będzie ono naruszać praw osób trzecich, w szczególności – dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Z powyższego tytułu Uczestnik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, normami obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami publikacji treści w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
  7. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu;
  8. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym;
  9. niezamieszczania treści dotyczą prywatnego lub osobistego życia innych Użytkowników;
  10. niezamieszczania opinii o Sanatorium, który nie jest lub nie był pacjentem lub klientem tego ani nikt z najbliższej rodziny Użytkownika nie jest i nie był pacjentem lub klientem tego Sanatorium;
  11. niepodszywania się pod innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, w szczególności do treści, o jakich mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, ani dóbr osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie treści i materiału, w szczególności jest odpowiedzialny za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 4. Pharma Partner zastrzega sobie prawo usunięcia z Serwisu - bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika – umieszczonych przez niego treści, jeśli naruszają one zasady wskazane w Regulaminie, w szczególności w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 5. Pharma Partner nie ponosi odpowiedzialności za bezprawny charakter treści umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.
 6. Zamieszczanie Recenzji jest jednoznaczne z przekazaniem Pharma Partner niewyłącznych, nieodpłatnych, trwałych, zbywalnych, nieodwołalnych i podlegających sublicencjonowaniu praw do (a) wykorzystania Recenzji, odtwarzania ich, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia prac pochodnych i publicznego udostępniania, a także upubliczniania Recenzji na całym świecie, za pośrednictwem dowolnych metod znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w dowolnym celu.
 7. Pharma Partner oświadcza, że:
  1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania Użytkowników, a jednocześnie informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych Usług, czy Serwisu;
  2. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu oraz w przypadku naruszenia zasad przedstawionych w Regulaminie;
  3. ze względu na niezależne od Pharma Partner właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Pharma Partner nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i Serwisu.

§ 5

Rezerwacja pobytu w Sanatorium

 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość dokonania wstępnej rezerwacji turnusu w wybranym sanatorium z oferty dostępnej w Serwisie.
 2. Przystąpienie do procesu wstępnej rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu, który stanowi ogólne warunki świadczenia usługi pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem oraz umożliwia przetwarzanie danych osobowych w podanym przez Użytkownika w zakresie, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości.
 3. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość wyszukiwania, wybierania i dokonywania rezerwacji w Sanatoriach bez konieczności opuszczania Serwisu lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.
 4. Skorzystanie z usługi wstępnej rezerwacji Sanatorium przez Serwis oznacza wyrażenie zgody na podjęcie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego – według wyboru Użytkownika – na podany numer lub adres poczty elektronicznej.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków mających na celu zweryfikowanie tożsamości Użytkownika w celu przetworzenia rezerwacji.
 6. Serwis nie jest biurem podróży i nie świadczy ani nie posiada usług z zakresu transportu czy zakwaterowania. W Serwisie są wyłącznie udostępniane informacje na temat Sanatoriów oraz możliwość dokonywania rezerwacji w niektórych z nich.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie odpowiada za dokładność ani kompletność informacji uzyskanych od Sanatoriów, podawanych i wyświetlanych w Serwisie. W przypadku dokonania rezerwacji w Sanatorium, Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego zapoznania z warunkami i zasadami regulującymi odbywanie turnusu w poszczególnych Sanatoriach. Użytkownik zawiera umowę z Sanatorium samodzielnie, niezależnie od dokonanej rezerwacji oraz na własne ryzyko.
 8. Serwis nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a Sanatorium oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, zaniechania, błędy, oświadczenia, gwarancje, naruszenia ani zaniedbania ze strony Sanatoriów, w tym za jakość i skuteczność świadczonych usług.
 9. Dokonanie wstępnej rezerwacji nie stanowi zobowiązania Użytkownika do zawarcia umowy z Sanatorium.
 10. Ogłoszenia i artykuły zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty, a zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 6

Ocena i komentarze dotyczące pobytów

 1. Serwis umożliwia dokonywanie oceny i zamieszczania komentarzy dotyczących pobytów w poszczególnych Sanatoriach (dalej: Recenzje).
 2. Dodanie Recenzji możliwe jest anonimowo i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 3. Dla Serwisu ma znaczenie, aby recenzenci nie byli powiązani z obiektami, które recenzują, a Recenzje dotyczyły wyłącznie doświadczeń własnych Użytkownika. Dodanie Recenzji wymaga oznaczenie pola potwierdzającego opublikowanie osobistych doświadczeń.
 4. Wszelkie próby nieuczciwego wpływania na ocenę, opinię lub wprowadzania w błąd są uważane za nieuczciwość i podlegają usunięciu.

§ 7

Newsletter

 1. Udostępniana w Serwisie usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu po jej zamówieniu.
 2. Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na wpisaniu adresu e-mail, którym posługuje się Użytkownik do formularza zamówienia Newslettera udostępnianego w Serwisie, a następnie aktywowanie linku zawartego w poczcie e-mailu (link aktywacyjny ważny jest bezterminowo) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia subskrypcji.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z usługi subskrybcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie Newslettera równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności obowiązującej w Serwisie.
 5. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Serwis.
 6. Umowa o subskrypcję Newslettera zostaje zawarta z Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia zamówienia subskrypcji Newslettera, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: kontak@medme.pl.
 8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane niezwłocznie.
 9. Zamówienie subskrybcji Newslettera oznacza zgodę na przesyłanie informacji handlowych Pharma Partner oraz kontrahentów Pharma Partner drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

§ 8

Dane osobowe

 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy przekazują Administratorowi, ewentualnie - innym usługodawcom, swoje dane osobowe.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, znajdujących się poza kontrolą Pharma Partner, do których postanowienia Polityki prywatności nie mają zastosowania. W wypadku korzystania przez Użytkowników z witryn, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, operatorzy takich witryn mogą zbierać od Użytkowników dane, które będą wykorzystywane zgodnie ze przyjętymi przez nich zasadami, odmiennymi od zasad stosowanych przez Pharma Partner. Pharma Partner nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne witryny internetowe. Pharma Partner dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik opuszcza Serwis i przechodzi do zewnętrznych witryn poprzez żądanie kliknięcia w link lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

§ 9

Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.
 2. Pharma Partner informuje, iż techniczne ograniczenia sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać na jakość dostępnych na nim usług.

§ 10

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z działaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@medme.pl lub listownie na adres: Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź.
 3. Pharma Partner rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Pharma Partner zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotkana przeszkody, które nie wynikają z winy Pharma Partner.
 6. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać udzielenia dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Użytkownika. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 7. Użytkownik będący konsumentem („Konsument”) ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
  1. wystąpić do stałego polubownego sądu konsumenckiego, którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
  2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 148), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą,
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy_php
 9. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisem jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy Pharma Partner a Konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w Regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa sporna pomiędzy Pharma Partner a Konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Pharma Partner zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. O zmianach tych Pharma Partner zobowiązuje się poinformować Użytkowników z wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie.

Reklama

Kierunek miesiąca - Jedziemy w góry!

Ustroń
Odwiedź jedno z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie z własnymi złożami solanki i borowiny
Więcej
Jedlina-Zdrój
Sprawdź podgórski mikroklimat uzdrowiska, odetchnij czystym powietrzem i podziwiaj piękne krajobrazy
Więcej
Długopole-Zdrój
Skorzystaj z Pijalni Wód Mineralnych cechujących się dużą zawartością magnezu, wapnia, sodu, żelaza i potasu
Więcej

Wyjazd do sanatorium - co musisz wiedzieć?

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium i który lekarz je wystawi?
Więcej
Przeglądarka skierowań do sanatorium - jak działa?
Więcej
Ile kosztuje wyjazd do sanatorium - prywatnie i ze skierowaniem
Więcej

Elektroterapia - najlepsze zabiegi na ból

Elektrostymulacja
Popularna metoda niwelowania bólu. Sprawdź, jak ją wykorzystać by przyniosła ulgę
Więcej
Prądy Traberta
Mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Pomagają na ból kręgosłupa, stawów, czy zaburzenia krążenia
Więcej
Prądy interferencyjne
Rozluźniają mięśnie i rozszerzają naczynia krwionośne, przeciwdziałając napięciu
Więcej